ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 7. 10. 2020 OB 16. URI V PREDAVALNICI CIK TREBNJE (II. NADSTROPJE), KIDRIČEVA ULICA 2, TREBNJE

Številka: 900-2/2020/1

Datum: 29. 9. 2020

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 – popr.)

 

S K L I C U J E M

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 7. OKTOBRA 2020, ob 16. uri v predavalnici CIK Trebnje (II. nadstropje), Kidričeva ulica 2, Trebnje.

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnikov:

-       12. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 19. 2. 2020;

-       5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 16. 4. 2020;

-       6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 20. 4. 2020;

-       7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 23. 4. 2020;

-       8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 4. 5. 2020;

-       9. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 29. 5. 2020;

-       10. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 22. 6. 2020;

-       11. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 30. 6. 2020;

-       12. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z zaključkom dne 8. 9. 2020. 

2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta

3. Mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Trebnje

4. Imenovanje člana Sveta Doma starejših občanov Trebnje

5. Imenovanje nadomestnega člana v Svet Glasbene šole Trebnje

6. Imenovanje članov v Svet Osnovne šole Veliki Gaber

7. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2019

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans IV

9. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2020

10. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje – skrajšani postopek

11. Predlog Odloka o razglasitvi Hiše Goliev trg 7 za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava

12. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje – 1. obravnava

13. Predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje

14. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber

15. Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje

16. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Društvu za napredek Hribovec Rihpovec

17. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za prilagajanje in natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z oznako KR009

18. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

19. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje za leto 2020

20. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje za leto 2020

21. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje za leto 2020

22. Premoženjsko pravne zadeve:

  1. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki Gaber
  2. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita in k.o. Ponikve-Šmaver
  3. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo
  4. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo in k.o. Trebnje- mesto Trebnje
  5. Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga Njiva- naselje Potok
  6. Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku-Orlaka
  7. Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 1650 k.o. Sela pri Šumberku
  8. Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Vrhtrebnje - naselje Repče
  9. Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek- naselje Češnjevek

23. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2020

24. Predlog seznanitve z novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Kolesarska veriga na podeželju

25. Predlog seznanitve s potrjenima novelacijama DIIP in IP »Energetska prenova stavbe CIK Trebnje«

26. Predlog za izstop Občine Trebnje iz Inštituta regij Evrope (IRE) in vstop v združenje ALDA (Evropsko združenje za lokalno demokracijo)

27. Seznanitev s Sklepoma za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve

28. Odgovori na svetniška vprašanja

29. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

30. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si in vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Občina bo pri organizaciji in izvedbi seje Občinskega sveta spoštovala priporočila in ukrepe NIJZ za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS- CoV-2.
Ob prihodu v prostor bo izvedeno merjenje temperature vsakega posameznika.  Obvezno je razkužiti roke, uporaba maske in spoštovanje zadostne medosebne razdalje, vsaj 1,5 oz. 2 metra.  

 

Prosimo vas, da svojo prisotnost na seji zagotovite le zdrave osebe.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–          Članice in člani Občinskega sveta

–          Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–          Predsedniki krajevnih skupnosti

–          Mediji

–          Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–          Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–          Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–          Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik