ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 7. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 30. 9. 2020 OB 16. URI V DVORANI STIK, GOLIEV TRG 1, TREBNJE

Datum: 23. 9. 2020

 

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 7. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 30. septembra 2020, ob 16.00 uri

v  Dvorani Stik, Goliev trg 1, Trebnje.

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Odbora z dne 12. 2. 2020

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans IV

3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2020

4. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje – 1. obravnava

5. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Društvu za napredek Hribovec Rihpovec

6. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za prilagajanje in natančne oblike in velikosti območja stavbnih zemljišč za enoto urejanja prostora z oznako KR009

7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje za leto 2020

9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje za leto 2020

10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje za leto 2020

11. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki Gaber

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita in k.o. Ponikve-Šmaver

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Medvedje selo in k.o. Trebnje- mesto Trebnje

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga Njiva- naselje Potok

f)     Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku-Orlaka

g)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 1650 k.o. Sela pri Šumberku

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Vrhtrebnje - naselje Repče

i)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek- naselje Češnjevek

12. Razno.

 

Ostali del gradiva za obravnavo 2. točke prejmete naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                                            

                                              

                                                                                   Andrej Jevnikar, l. r.

                                                                                      predsednik

 

 

Vabljeni:

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka

-       Simon Erjavec, Velika Loka                                                            

-       Tomaž Praznik, Veliki Gaber                                                          

-       Branko Veselič, Trebnje                   

-       Alojz Špec, Dobrnič

-       Darko Pekolj, Trebnje                       

-       Franci Kepa, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo