ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 12. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD 7. 9. DO 8. 9. 2020, DO 12. URE

Številka: 900-5/2019-251

Datum: 7. 9. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje)

 

sklicujem

12. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

s trajanjem

 

od ponedeljka, 7. septembra 2020, od sklica seje

do torka, 8. septembra 2020, do 12.00 ure

 

 in naslednjim dnevnim redom:

 

  1. Predlog dokumenta investicijskega programa (IP) za investicijo »Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna - Mokronog«

 

Gradivo je priloženo.

 

Razlog za sklic dopisne seje je nujnost potrditve Investicijskega programa (IP) za investicijo »Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna - Mokronog«.

 Projekt »Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna – Mokronog« je eden izmed 27 projektov, uvrščenih v Dogovor za razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, ki sta ga leta 2017 (zadnji dodatek april 2020) podpisala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Razvojni svet razvojne regije Jugovzhodna Slovenija.

Občina Trebnje mora za sofinanciranje navedene investicije iz mehanizma Dogovor za razvoj regij, posredovati na Ministrstvo za infrastrukturo vlogo v neposredno potrditev do najkasneje 15. 9. 2020.  Potrjen investicijski program (IP) je eden izmed dokumentov, ki jih  mora občina obvezno priložiti k vlogi.

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

Občinski svet Občine Trebnje potrdi Investicijski program (IP) za investicijo »Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna - Mokronog«.

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od ponedeljka, 7. septembra 2020, od sklica seje do torka, 8. septembra 2020, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

 

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti sklepu, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

    I.    Občinski svet Občine Trebnje potrdi investicijski program (IP) za projekt »Regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna - Mokronog«.

 

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

S spoštovanjem.

 

 

po pooblastilu župana

št. 032-1/2015-34 z dne 1.9.2020

dr. Jože Korbar l.r.

PODŽUPAN

 

 

Priloge:

–          gradivo za obravnavo

Posredovano:

–          članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

–          v spis

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik