ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 29.sejo OS

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) ponovno sklicujem  29. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 11. novembra  2009, ob 16. uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

        1.   Potrditev zapisnika 27. redne seje, 29. 7. 2009; 28. redne seje, 19. 8. 2009;  11. izredne seje,14. 9. 2009  in 12. izredne seje, 29. 9. 2009,

        2.   Odgovori na svetniška vprašanja;

        3.   Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju občine Trebnje  2. obravnava;

        4.   Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja z odpadki v občini Trebnje- predlog;

        5.   Arhitekturna ureditev mestnega središča Trebnje – predlog;

        6.   Potrditev DIIP za vaško središče Dolenje Selce – predlog;

        7.   Predlog v operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Trebnje;

        8.   Predlog za uskladitev cen komunalnih storitev – oskrbe s pitno vodo;

        9.   Mnenje k podelitvi koncesije za izkoriščanje mineralne surovine na območju kamnoloma Vrhpeč;

      10.   Premoženjsko pravne zadeve:

·         Odločanje o ustanovitvi stavbne pravice za izgradnjo nadstreška med DSO in objektom oskrbovanih stanovanj v območju ZN Stari trg-DSO;

·         Odločanje o pravnem poslu pridobivanja zemljišča parc.št. 80/2 k.o. Trebnje za potrebe Zdravstvenega doma Trebnje;

·         Odločanje o pravnih poslih pridobivanja zemljišč parc.št. 524/2 in 542/3 k.o. Sela pri Å umberku;

·         Predlog za ukinitev  statusa javnega dobra  parcel št. 1003/2, 1003/3 in 1003/4  k.o. Dolga njiva in parcele št. 1000/2 k.o. Å kovec;

·         Predlog za ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra kategorizirane javne poti na odseku Lukovek - Lipnik (1. faza);

·         Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na območju OPPN za kamnolom Vrhpeč;

·         Informacija o postopku pridobivanja zemljišča pri PÅ  Dobrnič;

      11.   Imenovanje članov v Svet Osnovne šole Trebnje

      12.   Odprtje novega oddelka v Vrtcu Trebnje;

      13.   Seznanitev z letnim delovnim načrtom delovanje Vrtca Trebnje, Enote Romano – oddelek Ptičkov;

      14.   Seznanitev z mnenji Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj;

      15.   Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

      16.   Vprašanja in pobude članov sveta.

 

Gradivo je bilo članom sveta priloženo na zgoščenki z vabilom na sejo dne 4. 11. 2009. Prilagamo vam še gradivo pod točko 2.  Vabilo in gradivo je objavljeno na  spletni strani občine Trebnje:  www.trebnje.si.

 

Prosimo, da zagotovite udeležbo na seji.

                                                                                                              Župan Občine Trebnje

                                                 Alojzij KASTELIC

                                                                                                                                                                                           

Vabljeni:

·         člani  občinskega sveta

·         podpredsednik NO Občine Trebnje, g. Miran Jurak

·         poslanec Zvonko Lah, Hrastje 12, 8216 Mirna peč

·         mediji

·         direktor občinske uprave g. Rado Javornik

·         pravna služba Občine Trebnje

·         vodje oddelkov občinske uprave Občine Trebnje

·         Direktor JP Komunala Trebnje, g. Velečič

·         ESPRI d.o.o., Novi trg 11,. 8000 NOVO MESTO, g. Blaž Malenšek

·         GPI d.o.o., Ljubljanska cesta 26, Novo Mesto