ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 9. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD SKLICA SEJE, OD TORKA, 26. 5. DO PETKA, 29. 5. 2020, DO 12. URE

Številka: 900-5/2019-192

Datum: 26. 5. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020)

 

sklicujem

9. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

s trajanjem

od torka, 26. maja 2020, od sklica seje

do petka, 29. maja 2020, do 12.00 ure

 

in naslednjim dnevnim redom:

 

 1. Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Trebnje
 2. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje
 3. Predlaganje kandidatov za člane Sveta Območne izpostave JSKD Trebnje
 4. Imenovanje Komisije romske skupnosti
 5. Razrešitev člana Sveta Vrtca Mavrica Trebnje
 6. Razrešitev in imenovanje člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 7. Seznanitev z odstopom predsednice Nadzornega odbora Občine Trebnje
 8. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2020:
  1. Obravnava predlogov za podelitev naziva častni občan Občine Trebnje v letu 2020
  2. Obravnava predlogov za podelitev plakete Občine Trebnje v letu 2020
  3. Obravnava predlogov za podelitev priznanja Občine Trebnje v letu 2020
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans III
 10. Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020
 11. Premoženjskopravne zadeve:
  1. Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve - naselje Grm
  2. Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica - naselje Blato
  3. Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas - naselje Lisec
  4. Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku - naselje Orlaka
  5. Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje-mesto Trebnje
  6. Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Mali Videm - naselje Šentlovrenc
  7. Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o prodaji za parcelo 1613 k.o. Korita
  8. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Ponikve
  9. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Knežja vas
  10. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki Gaber
  11. Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 509/27 k.o. Trebnje
 12. Predlog pooblastila županu za sprejem novelacije DIIP in IP Energetska prenova stavbe CIK Trebnje

 

Gradivo je priloženo in vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki, za katere izve pri svojem delu.

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje podaja soglasje k imenovanju mag. Vere Rozman za direktorico Javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje, za mandatno obdobje pet let.«

 

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje za ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje podaja pozitivno mnenje kandidatkama Vlasti Starc in Radojki Udovič.«

 

Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje direktorju JSKD v imenovanje za člane Sveta Območne izpostave JSKD Trebnje predlaga:

- Mijo Benedičič,

- Mojco Femec in

- Boruta Kolenca.«

 

Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje v Komisijo romske skupnosti imenuje mag. Klavdijo Tahan Križman za predsednico ter Matejo Kozlevčar in Vido Hočevar za članici.«

 

Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:

 

»I. Občinski svet Občine Trebnje z mesta člana Sveta Vrtca Mavrica razreši Danijela Ocepka.

II. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj prične s postopkom za imenovanje nadomestnega člana v Svet Vrtca Mavrica Trebnje, za čas do konca mandatnega obdobja.«

 

Predlog sklepa k 6. točki dnevnega reda:

 

»I. Občinski svet Občine Trebnje z mesta člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu razreši Dejana Kavška.

II. Občinski svet Občine Trebnje na mesto razrešenega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenuje Boštjana Colariča.

III. Mandat novoimenovanemu članu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se izteče hkrati z mandatom ostalih članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.«

 

Predlog sklepa k 7. točki dnevnega reda:

 

»I. Občinski svet Občine Trebnje se seznani z odstopno izjavo predsednice Nadzornega odbora Občine Trebnje, Tjaše Benedičič, in ugotavlja prenehanje njenega mandata v Nadzornem odboru Občine Trebnje z dnem 19. 5. 2020.

II. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj prične s postopkom za imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Trebnje, za čas do konca mandatnega obdobja.«

 

 

Predlog sklepa k 8.a. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje v letu 2020 ne podeli naziva ČASTNI OBČAN OBČINE TREBNJE, ki se podeljuje izjemoma.«

 

Predlog sklepa k 8.b. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje v letu 2020 izjemoma podeli štiri PLAKETE OBČINE TREBNJE, in sicer:

 • Bogomirju Mlakarju, Dolenja vas 18, Velika Loka,
 • Patriciji Pavlič, Gorenje Vrhpolje 71, Šentjernej,
 • Alojzu Radlju, Slakova 7, Trebnje, in
 • PGD Ponikve, Gorenje Ponikve 24, Trebnje.«

Predlog sklepa k 8.c. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje v letu 2020 izjemoma podeli osem PRIZNANJ OBČINE TREBNJE, in sicer:

 • Društvu vinogradnikov »Lisec« Dobrnič, Dobrnič 9, Dobrnič,
 • Janezu Gorcu, Veliki Videm 4, Velika Loka,
 • Maji Kastelic, Mačji Dol 13, Velika Loka,
 • Klekljarski skupini Žnurce, Paradiž 4, Trebnje,
 • KUD Trebanjski oktet, Kidričeva ulica 2, Trebnje,
 • Kmetiji Kužnik, Dolenje Ponikve 41, Trebnje,
 • Urošu Primcu, Občine 14, Dobrnič, in
 • Jožetu Erjavcu, župniku iz Šentlovrenca, Šentlovrenc 16, Velika Loka.«

 

Predlog sklepa k 9. točki dnevnega reda:

 

»I. Ne glede na drugo poved prvega odstavka 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) Občinski svet Občine Trebnje skladno s tretjim odstavkom točke V Sklepa o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020 (v nadaljevanju: Sklep), na dopisni seji iz točke II Sklepa odloča tudi o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans III.

II. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans III.«

 

Predlog sklepa k 10. točki dnevnega reda:

 

»I. V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020, ki je bil sprejet na 6. redni seji OS dne 15. 5. 2019 in dopolnjen na 8. dopisni seji dne 4. 5. 2020, se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja doda nova vrstica, ki se glasi:

Zap. št.

Vrsta  nepremičnine

Samoupravna lokalna skupnost

Okvirna velikost

Predvidena sredstva

 

8.

zemljišče

Občina Trebnje

75 00

292.000

Nakup zemljišč-ureditev prometne infrastrukture pod Gradom Trebnje

NRP OB130-18-0007

p.p. 16030

odkup parcel: 307/3, 307/2 ter ostale parcele ali deli parcel, ki so potrebne za izvedbo projekta (vse k.o. Trebnje)

II. V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020, ki je bil sprejet  na 6. redni seji OS dne 15. 5. 2019 in dopolnjen  na 8. dopisni seji dne 4. 5. 2020,  se v načrt pridobivanja  nepremičnega premoženja doda nova tabela, ki se glasi:

NAČRT PRIDOBIVANJA ZA KS ČATEŽ

Zap. št.

Vrsta  nepremičnine

Samoupravna lokalna skupnost

Okvirna velikost

Predvidena sredstva

 

1

stavba z zemljiščem

Občina Trebnje

556

18.000

NRP OB130-19-0001  (Investicije v KS Čatež v letih 2019-2020)

p.p. 911001

odkup gospodarskega poslopja in pripadajočega zemljišča na parceli 742/3 k.o. Čatež

«

 

Predlog sklepa k 11.a. točki dnevnega reda:

 

»I. Status javnega dobra za parcele št. 1280/6, 1280/4 in 1280/5, vse k.o. 1419 Ponikve, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcel  1280/6, 1280/4 in 1280/5 za parcele št. 543/3, 542/2, 536/4, 535/2 in 534/3, vse  k.o. 1419 Ponikve.

III.Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 543/3, 542/2, 536/4, 535/2 in 534/3, vse k.o. 1419 Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 11.b. točki dnevnega reda:

 

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 1180/2 k.o. 1408 Ševnica se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele  1180/2 za parcelo št. 669/6, vse  k.o. 1408 Ševnica.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi  parcela št. 669/6 k.o. 1408 Ševnica. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 11.c. točki dnevnega reda:

 

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 2782/6 k.o. 1430 Knežja vas se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele št.  2782/6 za parcelo št. 566/6,  obe k.o. 1430 Knežja.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi  parcela št. 566/6 k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 11.d. točki dnevnega reda:

 

»I. Status javnega dobra za parcele št. 1627/16, 1627/17, 1627/18, 1627/19 in 1627/21, vse k.o. 1433 Sela pri Šumberku se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcel št.   1627/16, 1627/17, 1627/18, 1627/19 in 1627/21 za parcele št. 110/5, 112/2, 112/3, 120/2, 121/2, 121/3, 140/4, 140/6, 140/7 in 147/5, vse  k.o. 1433 Sela pri Šumberku.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 110/5, 112/2, 112/3, 120/2, 121/2, 121/3, 140/4, 140/6, 140/7 in 147/5, vse k.o. 1433 Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 11.e. točki dnevnega reda:

 

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 369/57 k.o. 1422 Trebnje se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele št 369/57 za parcelo št. 210/1, vse  k.o. 1422 Trebnje.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - pot pridobi  parcela št. 210/1 k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 11.f. točki dnevnega reda:

 

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 1134/3 k.o. 1405 Mali Videm vas se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele št.  1134/3 za parcele št. 1060/13, 546/1, 1060/11 in 1060/9, vse k.o. 1405 Mali Videm.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo  parcele  št. 1060/13, 546/1, 1060/11 in 1060/9, vse k.o. 1405 Mali Videm. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.«

 

Predlog sklepa k 11.g. točki dnevnega reda:

 

»I. Status javnega dobra za parcelo št. 1613 k.o. 1432 Korita se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje izvede za parcelo 1613 k.o. 1432 Korita postopek razpolaganja po metodi neposredne pogodbe.«

 

Predlog sklepa k 11.h. točki dnevnega reda:

 

»I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 791/5, 795/4 in 773/5, vse k.o. 1419 Ponikve.Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 11.i. točki dnevnega reda:

 

»I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 2406/6, 977/61, 979/131, 2540/6, 2401/2, 2596/2, 2596/3, 977/42, 979/120, 979/122, vsa k.o. 1430 Knežja vas.Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 11.j. točki dnevnega reda:

 

»I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 1032/2, 1042/2, 1043/4 in 1117/2, vsa k.o. 1427 Veliki Gaber.Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 11.k. točki dnevnega reda:

 

»I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi parcela 509/27 k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.«

 

Predlog sklepa k 12. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica, da sprejeme novelacijo DIIP in IP Energetska prenova stavbe CIK Trebnje za potrebe prijave projekta na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 z oznako JOB-2020, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo. Župan na prvi naslednji seji z novelacijama DIIP in IP seznani Občinski svet.«

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od torka, 26. maja 2020, od sklica seje do petka, 29. maja 2020, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa. V kolikor glasujete za ali proti vsem sklepom, to jasno navedite, ni pa potrebno izpolnjevati vseh ustreznih mest na glasovnici.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

Občinski svet Občine Trebnje podaja soglasje k imenovanju mag. Vere Rozman za direktorico Javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje, za mandatno obdobje pet let.

 

 

2.

Občinski svet Občine Trebnje za ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje podaja pozitivno mnenje kandidatkama Vlasti Starc in Radojki Udovič.

 

 

3.

Občinski svet Občine Trebnje direktorju JSKD v imenovanje za člane Sveta Območne izpostave JSKD Trebnje predlaga:

     - Mijo Benedičič,

     - Mojco Femec in

     - Boruta Kolenca.

 

 

4.

Občinski svet Občine Trebnje v Komisijo romske skupnosti imenuje mag. Klavdijo Tahan Križman za predsednico ter Matejo Kozlevčar in Vido Hočevar za članici.

 

 

5.

I. Občinski svet Občine Trebnje z mesta člana Sveta Vrtca Mavrica razreši Danijela Ocepka.

II. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj prične s postopkom za imenovanje nadomestnega člana v Svet Vrtca Mavrica Trebnje, za čas do konca mandatnega obdobja.

 

 

6.

I. Občinski svet Občine Trebnje z mesta člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu razreši Dejana Kavška.

II. Občinski svet Občine Trebnje na mesto razrešenega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu imenuje Boštjana Colariča.

III. Mandat novoimenovanemu članu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se izteče hkrati z mandatom ostalih članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 

 

7.

I. Občinski svet Občine Trebnje se seznani z odstopno izjavo predsednice Nadzornega odbora Občine Trebnje, Tjaše Benedičič, in ugotavlja prenehanje njenega mandata v Nadzornem odboru Občine Trebnje z dnem 19. 5. 2020.

II. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja naj prične s postopkom za imenovanje nadomestnega člana v Nadzorni odbor Občine Trebnje, za čas do konca mandatnega obdobja.

 

 

8.a.

Občinski svet Občine Trebnje v letu 2020 ne podeli naziva ČASTNI OBČAN OBČINE TREBNJE, ki se podeljuje izjemoma.

 

 

8.b.

Občinski svet Občine Trebnje v letu 2020 izjemoma podeli štiri PLAKETE OBČINE TREBNJE, in sicer:

 • Bogomirju Mlakarju, Dolenja vas 18, Velika Loka,
 • Patriciji Pavlič, Gorenje Vrhpolje 71, Šentjernej,
 • Alojzu Radlju, Slakova 7, Trebnje, in
 • PGD Ponikve, Gorenje Ponikve 24, Trebnje.

 

 

8.c.

Občinski svet Občine Trebnje v letu 2020 izjemoma podeli osem PRIZNANJ OBČINE TREBNJE, in sicer:

 • Društvu vinogradnikov »Lisec« Dobrnič, Dobrnič 9, Dobrnič,
 • Janezu Gorcu, Veliki Videm 4, Velika Loka,
 • Maji Kastelic, Mačji Dol 13, Velika Loka,
 • Klekljarski skupini Žnurce, Paradiž 4, Trebnje,
 • KUD Trebanjski oktet, Kidričeva ulica 2, Trebnje,
 • Kmetiji Kužnik, Dolenje Ponikve 41, Trebnje,
 • Urošu Primcu, Občine 14, Dobrnič, in
 • Jožetu Erjavcu, župniku iz Šentlovrenca, Šentlovrenc 16, Velika Loka.

 

 

9.

I. Ne glede na drugo poved prvega odstavka 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) Občinski svet Občine Trebnje skladno s tretjim odstavkom točke V Sklepa o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020 (v nadaljevanju: Sklep), na dopisni seji iz točke II Sklepa odloča tudi o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans III.

II. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans III.

 

 

10.

I. V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020, ki je bil sprejet na 6. redni seji OS dne 15. 5. 2019 in dopolnjen na 8. dopisni seji dne 4. 5. 2020, se v načrt pridobivanja nepremičnega premoženja doda nova vrstica, ki se glasi:

Zap. št.

Vrsta  nepremičnine

Samoupravna lokalna skupnost

Okvirna velikost

Predvidena sredstva

 

8.

zemljišče

Občina Trebnje

75 00

292.000

Nakup zemljišč-ureditev prometne infrastrukture pod Gradom Trebnje

NRP OB130-18-0007

p.p. 16030

odkup parcel: 307/3, 307/2 ter ostale parcele ali deli parcel, ki so potrebne za izvedbo projekta (vse k.o. Trebnje)

II. V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020, ki je bil sprejet  na 6. redni seji OS dne 15. 5. 2019 in dopolnjen  na 8. dopisni seji dne 4. 5. 2020,  se v načrt pridobivanja  nepremičnega premoženja doda nova tabela, ki se glasi:

NAČRT PRIDOBIVANJA ZA KS ČATEŽ

Zap. št.

Vrsta  nepremičnine

Samoupravna lokalna skupnost

Okvirna velikost

Predvidena sredstva

 

1

stavba z zemljiščem

Občina Trebnje

556

18.000

NRP OB130-19-0001 (Investicije v KS Čatež v letih 2019-2020)

p.p. 911001

odkup gospodarskega poslopja in pripadajočega zemljišča na parceli 742/3 k.o. Čatež

 

 

11.a.

I. Status javnega dobra za parcele št. 1280/6, 1280/4 in 1280/5, vse k.o. 1419 Ponikve, se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcel  1280/6, 1280/4 in 1280/5 za parcele št. 543/3, 542/2, 536/4, 535/2 in 534/3, vse  k.o. 1419 Ponikve.

III.Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 543/3, 542/2, 536/4, 535/2 in 534/3, vse k.o. 1419 Ponikve. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

 

 

11.b.

I. Status javnega dobra za parcelo št. 1180/2 k.o. 1408 Ševnica se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele  1180/2 za parcelo št. 669/6, vse  k.o. 1408 Ševnica.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi  parcela št. 669/6 k.o. 1408 Ševnica. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

 

 

11.c.

I. Status javnega dobra za parcelo št. 2782/6 k.o. 1430 Knežja vas se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele št.  2782/6 za parcelo št. 566/6,  obe k.o. 1430 Knežja.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobi  parcela št. 566/6 k.o. 1430 Knežja vas. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

 

 

11.d.

I. Status javnega dobra za parcele št. 1627/16, 1627/17, 1627/18, 1627/19 in 1627/21, vse k.o. 1433 Sela pri Šumberku se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcel št.   1627/16, 1627/17, 1627/18, 1627/19 in 1627/21 za parcele št. 110/5, 112/2, 112/3, 120/2, 121/2, 121/3, 140/4, 140/6, 140/7 in 147/5, vse  k.o. 1433 Sela pri Šumberku.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo parcele št. 110/5, 112/2, 112/3, 120/2, 121/2, 121/3, 140/4, 140/6, 140/7 in 147/5, vse k.o. 1433 Sela pri Šumberku. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

 

 

11.e.

I. Status javnega dobra za parcelo št. 369/57 k.o. 1422 Trebnje se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele št 369/57 za parcelo št. 210/1, vse  k.o. 1422 Trebnje.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - pot pridobi  parcela št. 210/1 k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

 

 

11.f.

I. Status javnega dobra za parcelo št. 1134/3 k.o. 1405 Mali Videm vas se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje sklene neposredno pogodbo o menjavi parcele št.  1134/3 za parcele št. 1060/13, 546/1, 1060/11 in 1060/9, vse k.o. 1405 Mali Videm.

III. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena - cesta pridobijo  parcele  št. 1060/13, 546/1, 1060/11 in 1060/9, vse k.o. 1405 Mali Videm. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

 

 

11.g.

I. Status javnega dobra za parcelo št. 1613 k.o. 1432 Korita se ukine. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra se sprejme v predlagani obliki in vsebini.

II. Občina Trebnje izvede za parcelo 1613 k.o. 1432 Korita postopek razpolaganja po metodi neposredne pogodbe.

 

 

11.h.

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 791/5, 795/4 in 773/5, vse k.o. 1419 Ponikve.Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

 

 

11.i.

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 2406/6, 977/61, 979/131, 2540/6, 2401/2, 2596/2, 2596/3, 977/42, 979/120, 979/122, vsa k.o. 1430 Knežja vas.Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

 

 

11.j.

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobijo zemljišča: 1032/2, 1042/2, 1043/4 in 1117/2, vsa k.o. 1427 Veliki Gaber.Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

 

 

11.k.

I. Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta pridobi parcela 509/27 k.o. 1422 Trebnje. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena se v predlagani obliki in vsebini sprejme.

 

 

12.

Občinski svet Občine Trebnje pooblašča župana Občine Trebnje Alojzija Kastelica, da sprejeme novelacijo DIIP in IP Energetska prenova stavbe CIK Trebnje za potrebe prijave projekta na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 z oznako JOB-2020, ki ga je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo. Župan na prvi naslednji seji z novelacijama DIIP in IP seznani Občinski svet.

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovalo dve tretjini članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

S spoštovanjem.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

Priloge:

 • gradivo za obravnavo

Posredovano:

 • članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

 • v spis

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik