ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD SKLICA SEJE DO PONEDELJKA, 4. MAJA 2020, DO 9. URE

Številka: 900-5/2019-160

Datum: 29. 4. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020)

 

sklicujem

 

8. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od srede, 29. aprila 2020, od sklica seje

do ponedeljka, 4. maja 2020, do 9.00 ure

 

in naslednjim dnevnim redom:

 

  1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans II
  2. Vključitev nakupa zemljišča za gradnjo OŠ Dolenja Nemška vas v Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
  3. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Ureditev poplavnega stanja v naselju Šentlovrenc«
  4. Predlog dokumenta Druga novelacija investicijskega programa Industrijska cona Trebnje – 2. faza
  5. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvu Račje selo

 

Gradivo je priloženo.

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

 

»Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans II.«

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

 

»I. V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020, ki je bil sprejet  na 6. redni seji OS dne 15. 5. 2019, se v načrt pridobivanja  nepremičnega premoženja doda nova vrstica, ki se glasi:

 

Zap. št.

Vrsta  nepremičnine

Samoupravna lokalna skupnost

Okvirna velikost

Predvidena sredstva

 

7.

zemljišče

Občina Trebnje

57 43

344.580

Pridobitev zemljišča zaradi izgradnje šole v Dolenji Nemški vasi

NRP OB130-15-0016

p.p. 19011

parceli 629/8 in 630/17, obe k.o. Češnjevek

 

Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:

 

»I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Ureditev poplavnega stanja v naselju Šentlovrenc«.«

Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:

 

»Občinski svet Občine Trebnje potrdi dokument Druga novelacija investicijskega programa Industrijska cona Trebnje –  2. faza.«

Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:

 

»Ne glede na drugo poved prvega odstavka 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) Občinski svet Občine Trebnje skladno s tretjim odstavkom točke V Sklepa o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020 (v nadaljevanju: Sklep), na dopisni seji iz točke II Sklepa odloča tudi o Oprostitvi plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvo Račje selo.

Prostovoljno gasilsko društvo Račje selo se oprosti plačila komunalnega prispevka zaradi priključitve gasilskega doma na javno kanalizacijsko omrežje.«

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od srede, 29. aprila 2020, od sklica seje do ponedeljka, 4. maja 2020, do 9.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans II.

 

 

2.

I. V načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020, ki je bil sprejet  na 6. redni seji OS dne 15. 5. 2019, se v načrt pridobivanja  nepremičnega premoženja doda nova vrstica, ki se glasi:

Zap. št.

Vrsta  nepremičnine

Samoupravna lokalna skupnost

Okvirna velikost

Predvidena sredstva

 

7.

zemljišče

Občina Trebnje

57 43

344.580

Pridobitev zemljišča zaradi izgradnje šole v Dolenji Nemški vasi

NRP OB130-15-0016

p.p. 19011

parceli 629/8 in 630/17, obe k.o. Češnjevek

 

 

3.

I. Občinski svet Občine Trebnje potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Ureditev poplavnega stanja v naselju Šentlovrenc«.

 

 

4.

Občinski svet Občine Trebnje potrdi dokument Druga novelacija investicijskega programa Industrijska cona Trebnje –  2. faza.

 

 

5.

Ne glede na drugo poved prvega odstavka 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) Občinski svet Občine Trebnje skladno s tretjim odstavkom točke V Sklepa o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020 (v nadaljevanju: Sklep), na dopisni seji iz točke II Sklepa odloča tudi o Oprostitvi plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvo Račje selo.

Prostovoljno gasilsko društvo Račje selo se oprosti plačila komunalnega prispevka zaradi priključitve gasilskega doma na javno kanalizacijsko omrežje.

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovalo dve tretjini članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

S spoštovanjem.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

Priloge:

  • gradivo za obravnavo

Posredovano:

  • članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

  • v spis

 

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik