ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 19. 2. 2020 OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-1/2020/1

Datum: 12. 2. 2020

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 19. FEBRUARJA 2020 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 11. 12. 2019 in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje z dne 29. 1. 2020

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans I  

3. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina – skrajšani postopek

4. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje – 1. obravnava

5. Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje športa

6. Predlog soglasja k spremenjeni ceni toplote v sistemu daljinskega ogrevanja »DOLB Trebnje center« Komunali Trebnje d.o.o.

7. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki Gaber

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki Gaber- naselje Veliki Gaber

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje – mesto Trebnje

d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 1045/16 k.o. Škovec - naselje Mrzla Luža

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za  del parcele 1290/1 k.o. Štefan - po parcelaciji parcela 1290/6)  - naselje Kamni Potok

8. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Skupaj za varni jutri« - prijava na razpis LAS STIK

9. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Mrliška vežica Sela pri Šumberku«

10. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev lokalne ceste 425011 Trebnje – Grmada 3. faza«

11. Seznanitev s strateškim načrtom krepitve zdravja  Občin Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert

12. Odgovori na svetniška vprašanja

13. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

14. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik