ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 11. 12. 2019 OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-15/2019/1

Datum: 4. 12. 2019

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 11. decembra 2019 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 23. 10. 2019 in nadaljevanje 6. 11. 2019 in zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 13. 11. 2019

2. Predlog Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto – 2. obravnava

3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto – 2. obravnava

4. Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Trebnje – 2. obravnava 

5. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 2. obravnava

6. Predlog Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja: »Kanalizacija Račje selo in Blato« ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »Kanalizacija Račje selo in Blato« - 1. obravnava

7. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebanjski vrh

8. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – naselje Rdeči Kal

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 1008/11 in 1008/9 k.o. Medvedje selo

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 622/2 k.o. Sela pri Šumberku

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 806/6 in 806/7 k.o. Veliki Gaber

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Stehanja vas – naselje Male Dole pri Stehanji vasi

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 653/1 in 657/1 k.o. Sela pri Šumberku

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 2836/6 in 2836/7 k.o. Lukovek

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek- Gradišče pri Trebnjem

i)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita- Rdeči Kal

j)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek- Češnjevek

k)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas- Gombišče

l)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče-Vrhovo pri Šentlovrencu

m)  Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 84/11 k.o. Veliki Gaber in predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 84/10 k.o. Veliki Gaber

n)    Potrditev predpogodbe za nakup delov parcel 629/4 in 630/6, obe k.o. Češnjevek

9. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2020

10. Potrditev investicijske dokumentacije (DIIP in IP) »Energetska prenova CIK Trebnje«

11. Predlog »Analiza šolskega prostora v občini Trebnje z demografsko študijo za obdobje 20 let«

12. Odgovori na svetniška vprašanja

13. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

14. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik