ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 13. 11. 2019 OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-14/2019/1

Datum: 6. 11. 2019

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

S K L I C U J E M

 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 13. novembra 2019 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

  1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 – rebalans  
  2. Predlog Predinvesticijske zasnove (PIZ) za »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje«
  3. Predlog Investicijskega programa (IP) za »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – Občina Trebnje«
  4. Odgovori na svetniška vprašanja
  5. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
  6. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik