ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Nadaljevanje 9. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v sredo, 6. 11. 2019 ob 18.30 uri v veliki sejni sobi

Številka: 900-12/2019/2

Datum: 30. 10. 2019

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

nadaljevanje 9. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 6. novembra 2019 ob 18.30 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

po sprejetem dnevnem redu: 

 

9. Predlog Imenovanja komisije za štipendiranje

10. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 796/9 in 796/10, obe v k. o.  Ševnica – naselje Račje selo

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 51/2 k.o. Trebnje

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 2357/2 k.o. Knežja vas

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež - naselje Sejenice

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele v naseljih Mačji Dol, Šentlovrenc in Veliki Videm - k.o. Dolga Njiva

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele 138/1, 136/4, 64/2, vse  k.o. Dolga Njiva

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka- naselje Velika Loka

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 147/6 k.o. Roje

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje - naselje Paradiž

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek - naselje Jezero

k)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas-naselje Luža

l)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo-Kidričeva ulica

m)  Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga Njiva- Dolga Njiva pri Šentlovrencu

n)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka-naselje Trnje

11. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019

12. Predlog noveliranega investicijskega programa (IP) »Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah (druga novelacija)

13. Odgovori na svetniška vprašanja

14. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

15. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

 

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


zapisnikZapisnik