ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 16. 10. 2019 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 10. 10. 2019

 

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 4. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 16. oktobra 2019, ob 16.00 uri v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 12. 6. 2019

2. Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Trebnje – 1. obravnava  

3. Predlog Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja: »Kanalizacija Račje selo in Blato« ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »Kanalizacija Račje selo in Blato« - 1. obravnava

4. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 1. obravnava

5. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 796/9 in 796/10, obe v k. o.  Ševnica – naselje Račje selo

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 51/2 k.o. Trebnje

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 2357/2 k.o. Knežja vas

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež - naselje Sejenice

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele v naseljih Mačji Dol, Šentlovrenc in Veliki Videm - k.o. Dolga Njiva

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele 138/1, 136/4, 64/2, vse  k.o. Dolga Njiva

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka- naselje Velika Loka

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 147/6 k.o. Roje

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje - naselje Paradiž

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek - naselje Jezero

k)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas-naselje Luža

l)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo-Kidričeva ulica

m)  Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dolga Njiva- Dolga Njiva pri Šentlovrencu

n)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka-naselje Trnje

6. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019

7. Predlog noveliranega investicijskega programa (IP) »Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah (druga novelacija)

8. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                       

                                                                      

                                                                                   Andrej Jevnikar, l. r.

                                                                                      predsednik

 

 

 

Vabljeni:

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka

-       Simon Erjavec, Velika Loka                                                          

-       Tomaž Praznik, Veliki Gaber                                                         

-       Branko Veselič, Trebnje                  

-       Alojz Špec, Dobrnič

-       Darko Pekolj, Trebnje                      

-       Franci Kepa, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo