ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 4. 9. 2019, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-11/2019/1

Datum: 28. 8. 2019

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

S K L I C U J E M

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 4. septembra 2019 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 19. 6. 2019 in zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 31. 7. 2019
 2. Prenehanje mandata člana Občinskega sveta Občine Trebnje
 3. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
 4. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
 5. Poročila o volilni kampanji za lokalne volitve 2018
 6. Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – 2. obravnava
 7. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« – skrajšani postopek
 8. Predlog Izjave o izstopu iz Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška Dolina
 9. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber
 10. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov
 11. Predlog sklepa o razdelitvi dodatnih sredstev športnima kluboma, ki delujeta v javnem interesu
 12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju 2019
 13. Potrditev novelacije DIIP: Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti; sklop 2: sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti
 14. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 15. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

 

Vložiti:

-       v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik