ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 19. 6. 2019, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-8/2019/1

Datum: 12. 6. 2019

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 19. junija 2019 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 15. 5. 2019 in zapisnik 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 10. 5. 2019

2. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 2. obravnava

3. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena – 2. obravnava

4. Predlog Odloka o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena – 2. obravnava

5. Imenovanje strokovne komisije za kulturo

6. Predlog sodelovanja na 26. kolesarski dirki Po Sloveniji

7. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje – skrajšani postopek

8. Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – 1. obravnava

9. Izjava o izstopu iz organa skupne občinske uprave Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje

10. Predlog Elaborata za določitev cene izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v občini Trebnje za leto 2019

11. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje za leto 2019

12. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje za leto 2019

13. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe  ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje za leto 2019

14. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Knežja vas   

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o.  Ponikve – naselje Gorenje Ponikve

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra   za parcelo št. 2035/5  k. o.  Korita

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra   za parcelo št. 1005/34  k. o.  Medvedje selo

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1003/31 k.o. Dolga njiva

f)     Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1192/3 k.o. Češnjevek

15. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija LC 425 030 Trebnje – Repče – I. faza«

16. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

17. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik