ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 12. 6. 2019, OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 6. 6. 2019

 

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 3. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 12. junija 2019, ob 16.00 uri v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 24. 4. 2019

2. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje

3. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje za leto 2019

4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode ter storitve povezane z greznicami in MKČN na območju Občine Trebnje za leto 2019

5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe  ravnanje z odpadki na območju Občine Trebnje za leto 2019

6. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Knežja vas    

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o.  Ponikve – naselje Gorenje Ponikve

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra   za parcelo št. 2035/5  k. o.  Korita

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra   za parcelo št. 1005/34  k. o.  Medvedje selo

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1003/31 k.o. Dolga njiva

f)     Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo  št. 1192/3 k.o. Češnjevek

7. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija LC 425 030 Trebnje – Repče – I. faza«

8. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                       

                                                                                   Andrej Jevnikar, l. r.

                                                                                   predsednik

 

Vabljeni:

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka

-       Simon Erjavec, Velika Loka                                                          

-       Tomaž Praznik, Veliki Gaber                                                         

-       Branko Veselič, Trebnje                  

-       Alojz Špec, Dobrnič

-       Darko Pekolj, Trebnje                      

-       Franci Kepa, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

 

-