ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 6. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 15. 5. 2019, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-4/2019/1

Datum: 8. 5. 2019

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 15. maja 2019 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 17. 4. 2019

2. Dopolnjeni Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Dopolnjeni Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020

3. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2019 in 2020

4. Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2019 in 2020

5. Predlog Letnega programa športa v občini Trebnje za leto 2019

6. Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu - šport

7. Predlog Letnega programa socialnega varstva za leto 2019 v občini Trebnje

8. Predlog Letnega programa socialnega varstva za leto 2020 v občini Trebnje

9. Predlog Letnega programa kulture v občini Trebnje za leto 2019

10. Predlog Letnega programa kulture v občini Trebnje za leto 2020

11. Predlog Letnega programa mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2019

12. Predlog Letnega programa mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2020

13. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2019

14. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih od 2019 do 2022

15. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 1. obravnava

16. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava

17. Predlog Odloka o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava

18. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki – Vrtec Mavrica Trebnje

19. Predlog Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019-2021

20. Predlog Elaborata za določitev cene izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v občini Trebnje za leto 2019

21. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o.  Trebnje 

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Lukovek

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Sela pri Šumberku   

d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 1271/3 k.o. Veliki Gaber

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Knežja vas

f)     Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče-naselje Martinja vas

g)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Veliki Gaber-naselje Žubina

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje-naselje Trebanjski Vrh

i)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku-naselje Orlaka

22. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentlovrenc

23. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

24. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik