ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 27. 2. 2019, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE

Številka: 900-1/2019/1

Datum:20. 2. 2019

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.) 

 

S K L I C U J E M

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 27. februarja 2019 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 19. 12. 2018
 2. Nezdružljivost opravljanja funkcije članice Občinskega sveta Občine Trebnje z delom v občinski upravi
 3. Predlog Uredniškega sveta Glasila občanov za imenovanje odgovorne urednice Glasila občanov Občine Trebnje
 4. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Trebnje
 5. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje
 6. Imenovanje članov Posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti
 7. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 8. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje
 9. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – marec 2019
 10. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – marec 2019
 11. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih občine Trebnje
 12. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« ter določitev višine subvencije Občine Trebnje
 13. Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber«
 14. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Trebnje v letu 2018
 15. Seznanitev z Letnim poročilom Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina - Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018
 16. Predlog za odpis terjatve iz naslova komisijske pogodbe
 17. Predlog Splošnega pooblastila za sprejem in potrditev investicijske dokumentacije
 18. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2018
 19. Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
 20. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 21. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik