ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 19. 12. 2018, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-7/2018/1

Datum: 12. 12. 2018

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.) 

S K L I C U J E M 

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 19. decembra 2018 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 5. 12. 2018

2. Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje:

a)    Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo

b)    Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

c)    Odbor za proračun in finance

d)    Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo

3. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje

4. Imenovanje članov v Komisijo za podelitev priznanj

5. Imenovanje predstavnikov v Komisijo za mladinska vprašanja

6. Imenovanje članov v Uredniški svet Glasila občanov

7. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – marec 2019

8. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Odločanje o odkupu objekta – ribarnica v mestu Trebnje

b)    Ureditev grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku

9. Predlog Podpore vinogradniškim društvom pri kandidiranju za organizacijo Tedna cvička v Trebnjem v letu 2019

10. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2018

11. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

12. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l. r.

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš, perus.stanko@gmail.com

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik