ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 32. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 7. 11. 2018, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-6/2018/1

Datum: 30. 10. 2018

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

32. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 7. novembra 2018 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 31. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 26. 9. 2018
 2. Usklajen predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje – 2. obravnava
 3. Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Trebnje
 4. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela krajina«
 5. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda za gozdove Slovenije, OE Novo mesto
 6. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov
 7. Predlog sklepa o zagotavljanju nerealiziranih sredstev pri skupnih projektih s KS v letu 2018, v proračunu 2019
 8. Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje za leto 2019
 9. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP): »Skupaj za varni jutri«
 10. Seznanitev s Sklepom za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
 11. Odgovori na svetniška vprašanja
 12. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 13. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo za obravnavo 9. točke bo objavljeno naknadno.

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Seja Občinskega sveta se sklicuje zaradi pomembnosti sprejetja prostorskega akta, ki bo omogočal pridobitev gradbenega dovoljenja za viadukt pri Zidanem mostu za povezavo bivše H1 z regionalno cesto proti Veliki Loki, za katerega želimo pridobiti državna sredstva že v letu 2019. Za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo regionalnih cest je potrebno sprejeti državni lokacijski načrt ali predvideno cesto umestiti v občinski prostorski načrt s pogoji za gradnjo, kar je opredeljeno v drugih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta, ki ga moramo čimprej sprejeti.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš, perus.stanko@gmail.com

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik