ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 28.redno sejo OS

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  28. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 19. avgusta  2009, ob 16. uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.        Potrditev zapisnika 24. redne seje z dne 6. 5. 2009, 25. redne seje z dne 20. 5. 2009 in 27. redne seje z dne 29. 7. 2009;

2.        Letni delovni načrt za Romski oddelek vrtca na Hudejah;

3.        Predlog razdelitve javnih sredstev za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2009;

4.        Premoženjsko pravne zadeve:

-           Odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnine parc.št. 31/20 k.o. Mirna na ponovni javni dražbi;

-           Odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnin parc.št. 579/8, 480/2, 483/1, 578, 579/5, 579/6 k.o. Stehanja vas in parc.št. 972/144, 972/147 k.o. Sela pri Å umberku:

-           Odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnine parc.št. 1101/2 k.o. Å evnica:

-           Odločanje o pravnem poslu prodaje solastniškega deleža na nepremičnini parc.št. 723 k.o. Dolga njiva;

-           Odločanje o pravnem poslu prodaje solastniškega deleža na nepremičnini parc.št. 265 k.o. Dobrnič;

-           Odločanje o pravnem poslu prodaje solastniškega deleža na nepremičnini parc.št. 1/2 k.o. Dobrnič;

-           Odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnine parc.št. 990/9 k.o. Medvedje selo;

-           Odločanje o pravnem poslu nakupa zemljišča vodohrana Velika Loka;

-           Odločanje o pravnem poslu  prodaje zemljišča parc. št. 1725/79 k.o. Straža na trasi rekonstrukcije regionalne ceste na Mirni:

-           Prodaja skupnega prostora na Slakovi 11, Trebnje;

5.        Obravnava končnega poročila Lokalnega energetskega koncepta;

6.        Poročilo o poteku izvedbe projektov v Občini Trebnje v vrednosti nad 50.000 EUR;

7.        Predlog za potrditev nadomestnega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;

8.        Informacija v zvezi z večstanovanjsko zgradbo v Lukovku;

9.        Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

10.         Vprašanja in pobude članov sveta.

 

Gradivo  je bilo članom sveta  posredovano z gradivom za  sklic 27. seje, ki je bila  29. 7. 2009, razen gradivo pod točko 3 in 8, ki je posredovano  z vabilom na 28. sejo. Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si. Prosimo, da zagotovite udeležbo na seji.

 

                                                                                                              Po pooblastilu župana

podžupan Jože Povšič  

Vabljeni:

·          člani  občinskega sveta

·          podpredsednik NO Občine Trebnje, g. Miran Jurak

·          poslanec Zvonko Lah, Hrastje 12, 8216 Mirna peč

·          mediji

·          direktor občinske uprave g. Rado Javornik

·          pravna služba Občine Trebnje

·          vodje oddelkov občinske uprave Občine Trebnje

·          ZRMK d.o.o. Dimičeva 12, Ljubljana,  g. Praznik