ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 31. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 26. 9. 2018, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-5/2018/1

Datum: 19. 9. 2018

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

31. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 26. septembra 2018 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 6. 6. 2018 in 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 25. 7. 2018

2. Potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje

3. Mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov Trebnje 

4. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Trebnje – skrajšani postopek

5. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov

6. Sofinanciranje društev, ki delujejo v javnem interesu – področje športa

7. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Trebnje v letu 2018

8. Predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov«, za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v občini Trebnje v letu 2018

9. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018

10. Soglasje za ustanovitev (odprtje) nove lekarne javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto p. o. v mestu Trebnje

11. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parceli št. 631/3 in 631/4, obe  k.o. Roje

b)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas-naselje Luža

c)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra, odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parceli št. 1149/8 in 1148/5 in odločanje o pridobitvi statusa gjd za parcelo 56/6, vse  k.o. Ševnica

d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan-Rožni vrh

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Mali Videm in k.o. Dolga Njiva

f)     Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež-naselje Sejenice

g)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 2865/2 k.o. Knežja vas

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1324/10, k.o. 1424 Štefan

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 384/89 k.o. 1433 Sela pri Šumberku

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 609/4 in 609/5 k.o. Češnjevek

12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2018

13. Predlog Investicijskega programa (IP) za »Industrijsko cono Trebnje – 2. faza

14. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: CIK Trebnje - dvigalo

15. Predlog Novelacije št. 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Večnamensko igrišče z umetno travnato površino – Cviblje"

16. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber«

17. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Izgradnja garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje in Investicijskim programom (IP) Izgradnja garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje

18. Seznanitev s Sklepi za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve

19. Odgovori na svetniška vprašanja

20. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

21. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora  

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš, perus.stanko@gmail.com

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik