ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 25. 7. 2018, OB 16. URI, V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-4/2018/1

Datum: 20. 7. 2018

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 - popr.) in 22. člena v povezavi s 20. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)

 

S K L I C U J E M

 

4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v sredo, 25. 7. 2018 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Predlog pooblastila župana za sprejem novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Nov kulturni dom Trebnje, z novelacijo preimenovan v DIIP Izgradnja garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje, in Investicijskega programa (IP) Izgradnja garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje

2. Predlog novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Večnamensko igrišče z umetno travnato površino«

3. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov 

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik