ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 6. 6. 2018, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 900-3/2018/1

Datum: 30. 5. 2018

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

30. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 6. junija 2018 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 11. 4. 2018

2. Seznanitev z odstopno izjavo člana Občinskega sveta

3. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2018

4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II

5. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center Trebnje – 2. obravnava

6. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Vinogradniško turističnemu društvu Čatež pod Zaplazom zaradi gradnje objekta za predstavitev lokalnih vin

7. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber

8. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1032/3, k.o. 1405 Mali Videm

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 264/6, 267/7 in 267/8, k.o. 1421 Medvedje selo

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 795/4 in 796/3, obe k.o. 1420 Češnjevek

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah v k.o. 1419 Ponikve

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah v k.o. 1430 Knežja vas

9. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gradnjo v enotah E-2D in E-2C za glasbeno šolo

10. Predlog Novelacije investicijskega programa (IP) in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Gradnja štiri-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu«

11. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Odkup in adaptacija objekta Pod Gradom 5«

12. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Postajališče za avtodome Trebnje

13. Predlog pooblastila županu - novelacija št. 2 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan

14. Seznanitev z Dogovorom o sodelovanju na področju revitalizacije čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovec – Zagreb

15. Odgovori na svetniška vprašanja

16. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

17. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r. 

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš, perus.stanko@gmail.com

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik