ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 11. 4. 2018, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-2/2018/1

Datum: 4. 4. 2018

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

29. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 11. aprila 2018 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 21. 2. 2018

2. Imenovanje članov v Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

3. Imenovanje članov v Svet zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje

4. Imenovanje članov v Svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za »trgovski objekt«

6. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018

7. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2017

8. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. - za izgradnjo poslovno – logističnega centra Komunale Trebnje ter za nakup in opremo prostorov v Mrliški vežici Trebnje

9. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 633/15, k.o. 1425 Velika Loka

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 677/2, k.o. 1406 Škovec

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah v k.o. 1423 Vrhtrebnje

d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 640/8, 640/4,  in 1153/7, vse k.o. 1423 Vrhtrebnje

f)     Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica

g)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1030/2 k.o. Škovec

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek

i)      Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka

j)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zagorica

k)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek – IC Trebnje

l)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 276/1, k.o. Štefan

m)  Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 244/5 in 244/7, k.o. Štefan

n)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 120/6, k.o. Štefan

o)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1356/5, k.o. Čatež

p)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1035/20, k.o. Medvedje selo

q)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek

r)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 304/2, k.o. Dolga Njiva

10. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Trebnje v letu 2017

11. Seznanitev z Letnim poročilom Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina - Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2017

12. Predstavitev Medobčinskega razvojnega centra Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje in poročilo o dosedanjem delovanju

13. Odgovori na svetniška vprašanja

14. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

15. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.   

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš, perus.stanko@gmail.com

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik