ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 21. 2. 2018, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-1/2018/1

Datum: 14. 2. 2018

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

S K L I C U J E M

 

28. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 21. februarja 2018 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 20. 12. 2017
 2. Imenovanje članov v Svet zavoda CIK Trebnje
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans I
 4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018
 5. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu – 2. obravnava
 6. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Trgovski objekt« - 2. obravnava
 7. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko – industrijsko cono Trebnje (1. faza) – 2. obravnava
 8. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sanacija neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje« - 2. obravnava
 9. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 2. obravnava
 10. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trebnje – skrajšani postopek
 11. Predlog Obvezne razlage 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16)
 12. Predlog Sporazuma o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje
 13. Katalog urbane opreme
 14. Predlog Programa oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o. na območju Občine Trebnje v obdobju 2018 -2021
 15. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Nov kulturni dom Trebnje«
 16. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Rekonstrukcija kanalizacije – Jurčičeva ulica, Trebnje«
 17. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«
 18. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Izgradnja pločnika in ureditev lokalne ceste LC 425001 Trebnje – Račje selo (II. faza)«
 19. Predlog seznanitve z noveliranim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I«
 20. Predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje-Mirna-Mokronog«
 21. Predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje-Mirna Peč-Novo mesto«
 22. Dokument identifikacije investicijskega projekta: Športni park Trebnje – drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki, januar 2018 – seznanitev
 23. Novelacija št. 1 dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, januar 2018« - seznanitev
 24. Odgovori na svetniška vprašanja
 25. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 26. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic  l.r. 

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš, stanko.perus@gmail.com

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik