ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 27. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 20. 12. 2017, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-9/2017/1

Datum: 13. 12. 2017

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

 S K L I C U J E M

  

27. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 20. decembra 2017 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 22. 11. 2017

2. Imenovanje članov v Svet zavoda Glasbena šola Trebnje

3. Predlog Sporazuma o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje

4. Razglasitev leta 2018 za »Leto zdravja, gibanja in športa«

5. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o razpolaganju s parcelo 1185/7, v k.o. Češnjevek

6. Predlog soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso »DOLB Trebnje center« Komunali Trebnje d.o.o.

7. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Parkirišče ob Osnovni šoli v Trebnjem«

8. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »IC Trebnje – 2. faza«.

9. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I

10. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2017

11. Seznanitev s Poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2017

12. Odgovori na svetniška vprašanja

13. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

14. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš, stanko.perus@gmail.com

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik