ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 26. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 22. 11. 2017, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-8/2017/1

Datum: 15. 11. 2017

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

26. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 22. novembra 2017 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 4. 10. 2017

2. Imenovanje članov v Svet Osnovne šole Trebnje

3. Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona Trebnje«, 2. obravnava

4. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 1 obravnava

5. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje

6. Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2017 - 2019

7. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje za leto 2018

8. Predlog za oprostitev najemnine za dobo 5 let za najeme v naselju Vejar

9. Predlog dopolnitev Načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017

10. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Trebnje v letu 2016

11. Seznanitev z Letnim poročilom Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina - Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016

12. Predlog sodelovanja na 25. kolesarski dirki Po Sloveniji 13. – 17. 6. 2018

13. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele 1145/16 za parcelo 345/8, obe v k.o. Češnjevek

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele 1145/14 za parcele 340/10, 342/4 in 342/6, vse v k.o. Češnjevek

c)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele 1145/17 za parceli 345/11 in 351/11 vse v k.o. Češnjevek

d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan

f)     Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o razpolaganju s parcelo 1011/2, v k.o. Škovec

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan

h)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele 1088/7 za parcelo 867/5, obe v k.o. Mali Videm

i)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1023/2 k.o. Dobrnič

j)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje za parcelo št. 1964/17 k.o. Čatež

k)    Odločanje o nakupu parcele 308 k.o. Lukovek in 685/3 k.o. Medvedje selo

l)      Odločanje o nakupu parcel 9/16, 190/3 in 190/4, vse  k.o. Štefan

14. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Parkirišče ob Osnovni šoli v Trebnjem

15. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Medgeneracijsko športno – družabni center Trebnje - Blato

16. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: Gozdni cesti Velika Loka – Mlačna in Pluska – Mlačna

17. Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: HERitage in IT AGE (HER-IT-AGE)

18. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup kulturnega doma Čatež«

19. Odgovori na svetniška vprašanja

20. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

21. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik