ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 25. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 4. 10. 2017, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-7/2017/1

Datum: 27. 9. 2017

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

25. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 4. oktobra 2017 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 28. 6. 2017
 2. Volitve v državni svet – predlog kandidatov za elektorje in predlog kandidata za člana državnega sveta
 3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje – 2. obravnava
 4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans II
 5. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017
 6. Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona Trebnje«, 1. obravnava
 7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje – skrajšani postopek
 8. Predlog Odloka o spremembah odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje - skrajšani postopek
 9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«
 10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
 11. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber
 12. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Obnova šolskega igrišča pri OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, junij 2017
 13. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup hiše Lesjak- Čatež«
 14. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2017
 15. Seznanitev z regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2017-2020 za jugovzhodno statistično regijo
 16. Seznanitev s sklepoma in odločbo za izplačilo sredstev iz proračunske rezerve
 17. Odgovori na svetniška vprašanja
 18. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 19. Vprašanja in pobude članov sveta

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik