ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 26. redno sejo OS

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  26. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 v sredo, 3.junija 2009, ob 16. uri

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1.     Potrditev zapisnika 24. redne seje z dne 6. 5. 2009 in 25. redne seje z dne 20. 5. 2009

2.     Odgovori na svetniška vprašanja;

3.     Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje – 2. obravnava;

4.     Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trebnje – 2. obravnava

5.     Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Trebnje - predlog;

6.     Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju občin Å entrupert, Mokronog-Trebelno, Trebnje, Mirna peč in Žužemberk

7.     Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Trebnje in DIIP-Dokument identifikacije investicijskega programa

8.     Premoženjsko pravne zadeve: odločanje o pravnem poslu prodaje parcele št. 8/3 k.o.Mirna;

9.     Kadrovske zadeve:

-                                   mnenje k imenovanju ravnatelja OÅ  Veliki Gaber;

-                                   imenovanje člana v Uredniški odbor Glasila občanov;

10.   Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje;

11.   Soglasje k delovni uspešnosti direktorice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto;

12.   Poročilo o poteku izvedbe projektov v Občini Trebnje v vrednosti nad 50.000 EUR;

13.   Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;

14.    Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo za obravnavo od točke 9 -14 je članom sveta že posredovano za sklic 24. seje., gradivo za točko 8 pa vam bo posredovano po e-poti 29.5.2009. Gradivo je objavljeno na  spletni strani občine Trebnje:  www.trebnje.si.

 

Prosimo, da zagotovite udeležbo na seji.

  

                                                                                                              Župan Občine Trebnje

                                                 Alojzij KASTELIC

VABLJENI:

·          člani  občinskega sveta

·          podpredsednik NO Občine Trebnje, g. Miran Jurak

·          poslanec Zvonko Lah, Hrastje 12, 8216 Mirna peč

·          mediji

·          direktor občinske uprave g. Rado Javornik

·          Pravna služba Občine Trebnje

·          Vodje oddelkov občinske uprave Občine Trebnje

·          Direktor Komunale Trebnje d.o.o.

·          GOP d.o.o., Sokolska ulica 1, 8233 MIRNA 

  - gradivo