ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 24. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 28. 6. 2017, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-6/2017/2

Datum: 21. 6. 2017

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 28. junija 2017 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 24. 5. 2017

2. Predlog Odloka o porabi sredstev iz proračunske rezerve za leto 2017 – HITRI POSTOPEK

3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Trebnje – 1. obravnava

4. Predlog Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva

5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje

6. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1132/5, k.o. 1423 Vrhtrebnje

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 24/4 in 48/2, obe k.o. 1405 Mali Videm

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve in k.o. Knežja vas

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo

7. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in predlog investicijskega programa (IP) za investicijo »Kanalizacija Račje selo – blato«

8. Predlog noveliranega investicijskega programa (IP) za »Izgradnjo pločnikov – posegi ob državnih cestah« - junij 2017

9. Odgovori na svetniška vprašanja

10. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

11. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik