ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 22. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 21.6.2017, OB 18. URI V VELIKI SEJNI SOBI

 

 

Datum: 15. 6. 2017

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 22. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 21. junija 2017, ob 18.00 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Odbora z dne 17. 5. 2017

2. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje

3. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1132/5, k.o. 1423 Vrhtrebnje

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 24/4 in 48/2, obe k.o. 1405 Mali Videm

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve in k.o. Knežja vas

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo

4. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in predlog investicijskega programa (IP) za investicijo »Kanalizacija Račje selo – blato«

5. Predlog noveliranega investicijskega programa (IP) za »Izgradnjo pločnikov – posegi ob državnih cestah« - junij 2017

6. Razno.

 

Gradivo za obravnavo 2. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                                

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                     predsednik  

 

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica