ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 23. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 24. 5. 2017, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 900-5/2017/1

Datum: 17. 5. 2017

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 24. maja 2017 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 19. 4. 2017
 2. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trebnje – 2. obravnava
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje – 2. obravnava 
 4. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2017
 5. Odkup prostorov in ureditev vrtca na Režunovi ulici - Novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
 6. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov
 7. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
 8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje
 9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v občini Trebnje
 10. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Trebnje
 11. Oprostitev plačila komunalnega prispevka zaradi priključitve gasilskega doma Ponikve, na javno kanalizacijsko omrežje
 12. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parc. št. 2829/10 za parc. št. 1606/2 in parc. št. 1615/2, vse k.o. Knežja vas

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra v k.o. Češnjevek

c)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 613/22 in parcelo št. 603/29, obe k.o. Medvedje selo.

d)    Odločanje o prodaji parcele 603/35 k.o. Medvedje selo

       13. Odgovori na svetniška vprašanja

       14. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

       15. Vprašanja in pobude članov sveta

 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik