ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 21. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 17. 5. 2017, OB 17.30 URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 11. 5. 2017

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 21. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 17. maja 2017, ob 17.30 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje Odbora z dne 12. 4. 2017
  2. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trebnje – 2. obravnava
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje – 2. obravnava 
  4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje
  5. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanja z odpadki v občini Trebnje
  6. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Trebnje
  7. Oprostitev plačila komunalnega prispevka zaradi priključitve gasilskega doma Ponikve, na javno kanalizacijsko omrežje
  8. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parc. št. 2829/10 za parc. št. 1606/2 in parc. št. 1615/2, vse k.o. Knežja vas

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra v k.o. Češnjevek

c)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 613/22 in parcelo št. 603/29, obe k.o. Medvedje selo.

d)    Odločanje o prodaji parcele 603/35 k.o. Medvedje selo

       9. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!         

                                       

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                       predsednik  

 

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica