ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 19. 4. 2017, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 900-3/2017/1

Datum: 12. 4. 2017

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 19. aprila 2017 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 8. 3. 2017
 2. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 – rebalans I
 4. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2016
 5. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Trebnje – 1. obravnava
 6. Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2017
 7. Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2018
 8. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2017
 9. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2018
 10. Letni program socialnega varstva za leto 2017
 11. Letni program socialnega varstva za leto 2018
 12. Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2017
 13. Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2018
 14. Predlog za določitev tržne najemnine za službena stanovanja
 15. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

b)    predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas

c)    predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku

d)    predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parc. št. 1237/16 in parc. št. 1234/201, za parc. št. 943/2, vse k.o. Ponikve

e)    predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zagorica

f)     predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Lukovek

g)    predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Trebnje

h)    predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Knežja vas

i)      predlog za pridobitev statusa grajenega javnega v k.o. Dobrnič

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek

       16. Predlog Celostne prometne strategije Občine Trebnje
       17. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Golievega trga v Trebnjem«
       18. Odgovori na svetniška vprašanja
       19. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
       20. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r. 

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik