ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 8. 3. 2017, OB 16. URI

Številka: 900-2/2017/1

Datum: 1. 3. 2017

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M 

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 8. marca 2017 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 6. 2. 2017
 2. Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 in Dopolnjeni predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018
 3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2017 in 2018
 4. Predlog načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem za leti 2017 in 2018
 5. Predlog Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana
 6. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Most – čez Temenico v Ponikvah«
 7. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev sredinskih otokov v krožnih križiščih«
 8. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta in predlog investicijskega programa »Izgradnja pločnikov – posegi ob državnih cestah«
 9. Odgovori na svetniška vprašanja
 10. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 11. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

Gradivo pod točkami 6., 7. in 8. dnevnega reda vam posredujemo naknadno.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik