ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V PONEDELJEK, 6. FEBRUARJA 2017, OB 16. URI

Številka: 900-1/2017/1

Datum: 30. 1. 2017

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

S K L I C U J E M

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v PONEDELJEK, 6. februarja 2017 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 21. 12. 2016
 2. Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 19. 1. 2017
 3. Imenovanje predstavnikov Občine Trebnje v svet Vrtca Mavrica Trebnje
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2017 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – 1. obravnava
 5. Ugotovitev Občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe podrobnejše namenske rabe, z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, brez poprejšnje spremembe Občinskega prostorskega načrta
 6. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Trgovski objekt«
 7. Predlog razglasitve leta 2017 za »Leto kulture Temeniške in Mirnske doline«
 8. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter Investicijski program (IP) za »Nakup nove avto lestve z zgibnim lestvenikom ALK-Z 32«
 9. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Odkup prostorov in ureditev vrtca na Režunovi ulici«
 10. Seznanitev s Poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2016
 11. Predstavitev Lokalne akcijske skupine LAS Stik (ga. Patricija Pavlič)
 12. Odgovori na svetniška vprašanja
 13. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 14. Vprašanja in pobude članov sveta

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik