ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 21. 12. 2016, OB 16. URI

Številka: 900-9/2016/1

Datum: 14. 12. 2016

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 21. decembra 2016 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 16. 11. 2016
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Trebnje – 1. obravnava 
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – skrajšani postopek
 4. Predlog Programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode za obdobje 2017-2020 na območju občine Trebnje
 5. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar – marec 2017
 6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2017
 7. Predlog Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih 2017 in 2018
 8. Predlog za podaljšanje delovanja oddelka vrtca v PŠ Šentlovrencu
 9. Predlog nove cene razvojnega oddelka v Vrtcu Mavrica Trebnje
 10. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za »Turistično družbeni center »Grmada« Trebnje«
 11. Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2016
 12. Odgovori na svetniška vprašanja
 13. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 14. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik