ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 16. 11. 2016, OB 16. URI

Številka: 900-7/2016/1

Datum: 9. 11. 2016

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 16. novembra 2016 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 28. 9. 2016
 2. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v svet revije Rast
 3. Ponovno odločanje o zadržanju sklepov, ki sta bila sprejeta na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Trebnje, dne 28. 9. 2016 (pod točko 11 »Šolski prevozi«)
 4. Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje – 2. obr.
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II)
 6. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016
 7. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016
 8. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016
 9. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje – skrajšani postopek
 10. Predlog spremembe frekvence odvoza mešanih komunalnih odpadkov
 11. Predlog sprememb Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v občini Trebnje
 12. Predlog sprememb Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje
 13. Predlog ureditve Golievega trga v Trebnjem
 14. Zasnova širitve mestnega pokopališča Trebnje
 15. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1967/2  in 1967/7 k.o. Čatež in odločanje o pravnem poslu prodaje

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 42/4  k.o. Trebnje

c)    Odločanje o prodaji parcele 1549/58 k.o. Korita

d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele 2789/5 za parcelo 2665/10, obe v k.o. Knežja vas

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež

f)     Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek in k.o. Ponikve

       16. Odgovori na svetniška vprašanja

       17. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

       18. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Po pooblastilu direktorja, mag. Klavdija Tahan

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik