ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 25. redno sejo občinskega sveta

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  25. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

 

v sredo, 20. maja  2009, ob 16. uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 1. Potrditev zapisnika 22. redne seje z dne 15. 4. 2009, 23. redne seje z dne 22. 4. 2009  in 24. redne seje z dne 6. 5. 2009;
 2. Odgovori na svetniška vprašanja;
 3. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Trebnje – 2. obravnava;
 4. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trebnje – 2. obravnava
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. – 1. obravnava;
 6. Odlok o razglasitvi enote registrirane kulturne dediščine »Čatež - romarska cerkev matere božje na Zaplazu« za kulturni spomenik lokalnega pomena – 1. obravnava
 7. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Trebnje - predlog;
 8. Kadrovske zadeve:
  -                                   mnenje k imenovanju ravnatelja OÅ  Veliki Gaber;
  -                                   imenovanje člana v Uredniški odbor Glasila občanov;
  -                                   obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje;
 9. Mnenje k predlogu za začetek postopka za ustanovitev občine Mirna;
 10. Obravnava letnega poročila Nadzornega odbora za leto 2007 in 2008;
 11. Obravnava poročil povezanih z odpuščanjem zaposlenih v JP Komunala Trebnje d.o.o. in nastalimi stroški v času vodenja prejšnje uprave;
 12. Kadrovska problematika v občinski upravi – zapisnik inšpekcijske službe;
 13. Izvajanje projektov v romskem naselju Hudeje in poročilo o delu na področju romske tematike v občini Trebnje v letu 2008;
 14. Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;
 15.  Vprašanja in pobude članov sveta

Gradivo za obravnavo je članom sveta posredovano na zgoščenki  in objavljeno na  spletni strani občine Trebnje:  www.trebnje.si. Gradivo za obravnavo pod točko 2 in 7 ter zapisniki 24. redne seje,  Komisije za priznanja, Odbora za družbene dejavnosti in Odbora za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo bo posredovano naknadno. Prosimo, da zagotovite udeležbo na seji

 

Župan Občine Trebnje 
Alojzij KASTELIC, l.r.

 

VABLJENI:

 • člani  občinskega sveta
 • podpredsednik NO Občine Trebnje, g. Miran Jurak
 • poslanec Zvonko Lah, Hrastje 12, 8216 Mirna peč
 • mediji
 • v.d. direktor občinske uprave g. Rado Javornik
 • Pravna služba Občine Trebnje
 • Vodje oddelkov občinske uprave Občine Trebnje
 • Direktor Komunale Trebnje d.o.o.
 • GOP d.o.o., Sokolska ulica 1, 8233 MIRNA

 

- gradivo v stisnjeni obliki (*.zip)