ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 28. 9. 2016, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-6/2016/1

Datum: 21. 9. 2016

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 28. septembra 2016 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 17. 8. 2016
  2. Pregled in potrditev zapisnika 5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 1. 9. 2016
  3. Imenovanje člana v Svet zavoda Osnovne šole Veliki Gaber
  4. Soglasje k imenovanju direktorja Dolenjskih lekarn Novo mesto
  5. Predlog Odloka o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Trebnje – 1. obravnava
  6. Predlog Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v občini Trebnje
  7. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 2826/5  k.o. Knežja vas za parcelo 1620/6 k.o. Knežja vas

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 2826/3  k.o. Knežja vas za parcele 1617/4, 1679/2, 1676/2 in 1617/6, vse k.o. Knežja vas

c)    Ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež

d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele št. 1439/7 in 1439/6  k.o. Dobrnič za parcelo 1439/10 k.o. Dobrnič

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1311/10 k.o. Štefan in odločanje o pravnem poslu prodaje 1311/10 in 1206/2, obe k.o. Štefan

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

h)    Seznanitev s pravnim poslom nakupa parcele 871/2 k.o. Češnjevek

        8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju leta 2016

        9. Predlog Podpore vinogradniškim društvom pri kandidiranju za organizacijo Tedna cvička v Trebnjem v letu 2017

       10. Predlog razporeditve:

a)    Uskladitev NRP OB130-09-0011 Investicije v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

b)    Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih programov

     11. Odgovori na svetniška vprašanja

     12. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

     13. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Po pooblastilu direktorja, mag. Klavdija Tahan

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik