ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 17. 8. 2016 OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 900-5/2016/1

Datum: 10. 8. 2016

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 17. avgusta 2016 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 25. 5. 2016 (popravki na strani 11, pri 6. točki)
 2. Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 29. 6. 2016
 3. Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z  dne 27. 7. 2016
 4. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno - logistično cono Bič (BIC-003 IG) – južni del - 2. obravnava
 5. Usklajen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za industrijsko cono Trebnje – 2. obravnava
 6. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Trebnje
 7. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter investicijskim programom (IP) za »Ureditev industrijske cone Trebnje«
 8. Odločanje o pravnem poslu ustanovitve stavbne pravice za ureditev stare tržnice v Trebnjem in ureditev območja CIK-a Forma viva v korist KS Trebnje
 9. Odgovori na svetniška vprašanja
 10. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
 11. Vprašanja in pobude članov sveta.

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic

   ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik