ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 29. 6. 2016, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 900-4/2016/1

Datum: 22. 6. 2016

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 29. junija 2016 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 25. 5. 2016
 2. Imenovanje člana v Svet zavoda Doma starejših občanov Trebnje
 3. Mnenje k imenovanju direktorja Centra za socialno delo Trebnje
 4. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za GOSPODARSKO CONO ČATEŽ – 2. obravnava
 5. Predlog odloka o prvih (1) spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Trebnje – 2. obravnava
 6. Predlog Odloka o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju občine Trebnje – 2. obravnava
 7. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo na območju občine Trebnje
 8. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpade vode na območju občine Trebnje
 9. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki na območju občine Trebnje 
 10. Premoženjsko pravne zadeve:
 • a)Predlog za pridobitev statusa grajeno javno dobro v k.o. Stehanja vas
 • b)Predlog za pridobitev statusa grajeno javno dobro v k.o. Čatež
 • c)Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 2778/3 in 2778/2 v k.o. Knežja vas
 • d)Ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo
 • e)Odločanje o prodaji zemljišča z objektom  v k.o. Roje

      11. Predlog sklepa o uvrstitvi novega projekta OB130-16-0013 Črpališče in povezovalni vodovod »Bratnica« v veljavni načrt razvojnih programov
      12. Imenovanje komisije za štipendiranje
      13. Brezplačna uporaba prostorov na Kidričevi ulici 2 za izvajanje dejavnosti Kulturno umetniškega društva EKSPRES
      14.  Odgovori na svetniška vprašanja
      15. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
      16. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik