ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 25. 5. 2016, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 900-3/2016/1

Datum: 18. 5. 2016

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

S K L I C U J E M

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 25. maja 2016 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 13. 4. 2016
 2. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 3. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo
 4. Mnenje o  kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Veliki Gaber
 5. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje za leto 2016
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na primarni ravni v Občini Trebnje
 7. Vrednotenje dveh lokacij za umestitev novega kulturnega doma v Trebnjem – SWOT analiza
 8. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo na območju občine Trebnje
 9. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpade vode na območju občine Trebnje
 10. Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki na območju občine Trebnje
 11. Predlog Odloka o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju občine Trebnje – 1. obravnava
 12. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu«
 13. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber
 14. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Pridobitev statusa grajeno javno dobro za parceli 1508/7 in 1508/9 k.o. Knežja vas

b)    Pridobitev statusa grajeno javno dobro za parcelo 1127/6 k.o. Češnjevek

c)    Pridobitev statusa grajeno javno dobro za parcelo 170/2 k.o. Trebnje

d)    Pridobitev statusa grajeno javno dobro za parcelo 109/4 k.o. Veliki Gaber

e)    Prodaja zemljišča v  865/15 in 865/16 k.o. Ševnica

f)     Ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o.  Knežja vas

g)    Ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Dobrnič

h)    Ukinitev statusa javno dobro za parcele 1465/2, 1467/6 in 1940/16, vse k.o. Čatež

       15. Seznanitev z dopisi, ki jih je posredovala zainteresirana javnost za reševanje prostorske stiske vrtca in šole v Velikem Gabru

       16. Predlog Vladi Republike Slovenije – Sprememba Zakona o davčnem potrjevanju računov za prostovoljna gasilska društva, druga manjša društva in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti na kmetijah

       17. Odgovori na svetniška vprašanja

       18. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

       19. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

Alojzij Kastelic

   ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik