ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 12. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 18. 5. 2016 OB 17.30 URI

Datum: 11. 5. 2016

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 12. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 18. maja 2016, ob 17.30 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje Odbora z dne 6. 4. 2016
  2. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo na območju občine Trebnje
  3. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpade vode na območju občine Trebnje
  4. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe ravnanje z odpadki na območju občine Trebnje
  5. Vrednotenje dveh lokacij za umestitev novega kulturnega doma v Trebnjem – Swot analiza
  6. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Pridobitev statusa grajeno javno dobro za parceli 1508/7 in 1508/9 k.o. Knežja vas

b)    Pridobitev statusa grajeno javno dobro za parcelo 1127/6 k.o. Češnjevek

c)    Pridobitev statusa grajeno javno dobro za parcelo 170/2 k.o. Trebnje

d)    Pridobitev statusa grajeno javno dobro za parcelo 109/4 k.o. Veliki Gaber

e)    Prodaja zemljišča v  865/15 in 865/16 k.o. Ševnica

f)     Ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o.  Knežja vas

g)    Ureditev statusa grajeno javno dobro v k.o. Dobrnič

h)    Ukinitev statusa javno dobro za parcele 1465/2, 1467/6 in 1940/16, vse k.o. Čatež

         7. Seznanitev s predlogom Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu v Občini Trebnje

         8. Razno

 

Gradivo za obravnavo 6. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

                                                                                                                     Franci Kepa l. r.

                                                                                                                    predsednik  

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       Gregor Kaplan, Trebnje                                                  

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica