ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na nadaljevanje 23. seje OS

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem nadaljevanje 23. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v sredo, 6. maja 2009, ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov;
2. Sprememba Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Trebnje;
3. Obravnava Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Sončnica pri OÅ  Veliki Gaber;
4. Sprememba sklepa o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka;
5. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letu 2009;
6. Letni program: - socialnega varstva za leto 2009; - mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2009; - kulture v občini Trebnje za leto 2009; - športa v občini Trebnje za leto 2009;
7. Premoženjsko pravne zadeve: - Predlog za ureditev neurejenega statusa grajenega javnega dobra poti parc. št. 721/11 k.o. Å evnica, parc.št. 31/2 k.o. Knežja vas, parc. št. 1074/8 k.o. Mirna;
8. Predlogi novih cen programov v vrtcih Trebnje in Veliki Gaber;
9. Oblikovanje novih oddelkov v Vrtcu Trebnje in vrtcu Sončnica pri OÅ  Veliki Gaber;
10. Predlog novih cen storitve pomoči družini na domu;
11. Delovna uspešnost direktorjev in ravnateljev javnih zavodov;
12. Informacija o novogradnji vrtca v Trebnjem;
13. Začasna širitev koncesije Zvonku Romoziju dr. dent. med.;
14. Poročilo o naravnih in drugih nesrečah v Občini Trebnje za leto 2008;
15. Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;
16. Vprašanja in pobude članov sveta

Gradivo za obravnavo je članom sveta bilo posredovano na zgoščenki z vabilom na 23. redno sejo, ki je bila 22.4. 2009 in objavljeno na spletni strani občine Trebnje: www.trebnje.si.
Prosimo, da zagotovite udeležbo na seji.

Župan Občine Trebnje
Alojzij KASTELIC