ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 13. 4. 2016, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI OBČINE TREBNJE

Številka: 900-2/2016/1

Datum: 6. 4. 2016

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 13. aprila 2016 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 17. 2. 2016
 2. Potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
 3. Predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste
 4. Predlaganje kandidatov za člane sveta Območne izpostave JSKD Trebnje
 5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016
 6. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016
 7. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem – 2. obravnava
 8. Predlog Odloka o ustanovitvi javno vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje - 2. obravnava
 9. Pravilnik o dodeljevanju štipendij Občine Trebnje – 1. obravnava  
 10. Predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI RAZVOJNI CENTER OBČIN GROSUPLJE, IVANČNA GORICA IN TREBNJE« – skrajšani postopek
 11. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 za Vrtec Mavrica Trebnje
 12. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Trebnje za leto 2015
 13. Predlog za včlanitev Občine Trebnje v Inštitut regij Evrope
 14. Včlanitev v Združenje kulturnih domov in ustanov Slovenije KUDUS
 15. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1103/2 in 1104/2 v k.o. Mali Videm in odločanje o pravnem poslu prodaje

b)    Predlog za odločanje o pravnem poslu prodaje parcele št. 534/17 v k.o. Trebnje

       16. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za rekonstrukcijo lokalne ceste Trebnje – Račje selo

       17. Predlog potrditve noveliranega investicijskega programa (IP) za Črpališče in povezovalni vodovod »Bratnica«

       18. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Ureditev cestne infrastrukture za romsko naselje Vejar

       19. Predlog idejne zasnove, dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa za projekt »Gradnja štiri-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu«

       20. Predlog idejne zasnove in dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Gradnja prizidka k PŠ Dobrnič – en oddelek vrtca«

       21. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev severnega dela Športnega parka Trebnje«

       22. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2015

       23.Seznanitev s pobudo za izvedbo planirane ureditve kulturnega doma Trebnje

       24. Seznanitev z Letnim poročilom Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina - Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2015

       25. Odgovori na svetniška vprašanja

       26. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

       27. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik