ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 11. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 6. 4. 2016 OB 18.00 URI

Datum: 31. 3. 2016

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 11. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

                            v sredo, 6. aprila 2016, ob 18.00 uri

 

v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Odbora z dne 9. 2. 2016
  2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem – 2. obravnava
  3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016
  4. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016
  5. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra na parceli 1103/2 in 1104/2 v k.o. Mali Videm in odločanje o pravnem poslu prodaje

b)    Predlog za odločanje o pravnem poslu prodaje parcele št. 534/17 v k.o. Trebnje

         6. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za rekonstrukcijo lokalne ceste Trebnje – Račje selo

         7. Predlog potrditve noveliranega investicijskega programa (IP) za Črpališče in povezovalni vodovod »Bratnica«

         8. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Ureditev cestne infrastrukture za romsko naselje

         9. Razno

 

Gradivo za obravnavo 8. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

                                                                                  Franci Kepa l. r.

                                                                                    predsednik  

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       Gregor Kaplan, Trebnje                                           

-       Milan Dragan, Trebnje                                                         

-       Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                  

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica