ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 12. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 17.2.2016, OB 16. URI

Številka: 900-1/2016/1

Datum: 10. 2. 2016

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M
 

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 17. februarja 2016 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 23. 12. 2015
  2. Imenovanje nadomestnega člana (predsednika) Komisije za podelitev priznanj
3. Odstop člana Občinskega sveta Občine Trebnje
  4. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo stanovanjsko sosesko DTR-016 SS        v Trebnjem – 2. obravnava
  5. Predlog Odloka o ustanovitvi javno vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje - 1. obravnava
6. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ponikve

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica (Blato)

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica (Velika Ševnica)

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Dobrnič

g)    Odločanje o prodaji zemljišč v k.o. Ševnica

h)    Ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita in k.o. Čatež

i)     Ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku 
7. Predlog porabe sredstev po 23. členu ZFO-1
   8. Odgovori na svetniška vprašanja
9. Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov
  10. Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

   ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis 

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik