ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 22. redno sejo OS

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 45/07) sklicujem  22. redno sejo  Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v

 

sredo, 15. aprila  2009, ob 16. uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje z dne 4. 3. 2009 in 10. izredne seje z dne 18. 3. 2009;
2. Odgovori na svetniška vprašanja;
3. Obravnava in sprejem zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2007;
4. Obravnava Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2009;
5. Obravnava Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Trebnje – 1. obravnava;
6. Predlog letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2009;
7. Predlog letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2009;
8. Odločanje o pravnem poslu prodaje nepremičnin v k.o. Češnjevek za potrebe AC na odseku Pluska – Ponikve;
9. Obravnava poročila o delu nadzornega odbora v letu 2008;
10. Kadrovske zadeve - Imenovanje članov svetov javnih zavodov in članov skupščine in nadzornega sveta javnega podjetja;
11. Seznanitev z zapisniki sej odborov in komisij;
12.  Vprašanja in pobude članov sveta

  

                                                                                                            Župan Občine Trebnje

                                    Alojzij KASTELIC

VABLJENI:

• člani občinskega sveta
• podpredsednik NO Občine Trebnje, g. Miran Jurak
• poslanec Zvonko Lah, Hrastje 12, 8216 Mirna peč
• mediji
• v.d. direktor občinske uprave g. Rado Javornik
• Pravna služba Občine Trebnje
• Vodje oddelkov občinske uprave Občine Trebnje
• Direktor Komunale Trebnje d.o.o.

Gradivo(*.zip) : - zaključni račun 2007
                           - predlog proračuna 2009
                           - ostalo gradivo