ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 23. 12. 2015 OB 16. URI

Številka: 900-15/2015/1

Datum: 16. 12. 2015

 

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,  ki bo v SREDO, 23. decembra 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 18. 11. 2015
  2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN za novo stanovanjsko sosesko DTR-016 SS v Trebnjem – 1. obravnava
  3. Predlog Odloka o prenehanju Javnega zavoda Romski zaposlitveni center – skrajšani postopek
  4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec – skrajšani postopek
  5. Uskladitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2015
  6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje za leto 2016
  7. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
  8. Soglasje Društvu taborniki »Rod sivih jelš« k brezplačnemu najemu garaže na Gubčevi cesti 16a za potrebe skladiščenja opreme
  9. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Trebnje

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Veliki Gaber

d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež

f)     Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje parcele 1135/3 v k.o. Mali Videm

10.  Seznanitev s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Trebnje v letu 2015

11.  Seznanitev s Poročilom o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2015

12.  Odgovori na svetniška vprašanja

13.  Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

14.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Po končani seji ste vljudno vabljeni na prednovoletno srečanje,

kjer bomo nazdravili prihajajočemu letu 2016.

 

Zaradi organizacije vas prosim, da svojo morebitno odsotnost sporočite na andreja.perc@trebnje.si oz. tel. 07/ 3481 104.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis 

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik