ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 18.11.2015 OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-13/2015/1

Datum: 11. 11. 2015

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS št. 29/14 in 65/14 - popr.)

 

S K L I C U J E M

 

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v SREDO, 18. novembra 2015 ob 16. uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 21. 10. 2015 in 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, z dne 9. 11. 2015
 2. Potrditev nadomestnega mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje
 3. Imenovanje nadomestnega člana Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo
 4. Imenovanje nadomestnega člana Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo
 5. Imenovanje nadomestnega člana javnega zavoda Dom starejših občanov Trebnje
 6. Imenovanje nadomestnega člana javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje
 7. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje – 2. obravnava
 8. Predlog Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona« Trebnje - 2. obravnava
 9. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015
 10. Predlog sprememb in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2015
 11. Premoženjsko pravne zadeve:

a)     Predlog za ureditev zk. stanja v Industrijski coni

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež

c)     Predlog potrditve Pisma o nameri

12.  Predlog Noveliranega investicijskega programa (IP) za Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest v letu 2015 – november 2015

13.  Odgovori na svetniška vprašanja

14.  Seznanitev z zapisniki sej delovnih teles Občinskega sveta in svetov zavodov

15.  Vprašanja in pobude članov sveta

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Direktor občinske uprave, g. Pirc

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Zvone Lah, poslanec; zvonko.lah@dz-rs.si

–         Predsednik stranke DeSUS, OO Trebnje, g. Stane Peruš

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis 

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik